Informacje ogólne

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 23.03.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne 
z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 29.03.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Mirosław  Gzella, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji 
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Informacje dodatkowe

Biuro Obsługi Mieszkańców

W budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a mieści się Biuro Obsługi Mieszkańców z dostępem bez barier architektonicznych. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Biura dotyczące udzielania pomocy  klientom ze szczególnymi potrzebami. Polegają one na informowaniu przez pracownika Biura odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie obsługi tego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu jego przybycia do urzędu.
Ponadto, każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do urzędu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. 

Informacja o możliwości skorzystania z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną

Zapewniono możliwość korzystania z systemu wspomagania słuchu z pętła indykcyjną.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 3 wejścia:

-       wejście główne – do Biura Obsługi Mieszkańców od strony południowej budynku. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i schodami, bez przeszkód w postaci progów,

-       wejście do kas biletowych oraz punktu rozpatrywania reklamacji od strony ul. Toruńskiej. Wejście ze schodami. Dla osób poruszających się na wózku możliwość dostępu przez Biuro Obsługi Mieszkańców,

-       wejście dla pracowników ZDMiKP od strony zachodniej.

 

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańców oraz pomieszczenia higeniczno-sanitarne. W głównej części budynku znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Dojazd bez utrudnień. Korytarze i schody wewnętrzne zabezpieczone systemem kontroli dostępu. W razie potrzeby możliwość wejścia z pracownikiem.

 1. 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Biuro Obsługi Mieszkańców wyposażono w pętle indukcyjną. W budynku nie ma systemu informacji głosowej, ani systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a poza windą.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

 1. 7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Toaletę wyposażono w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Przejście do pozostałej części budynku zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które, w razie potrzeby, może przejechać osoba na wózku.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Wydział Kontroli Biletowo-Parkingowej

ul. Zygmunta Augusta 10, 85-082 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 4 wejścia:

-       wejście do Biura Obslugi od strony ul. Zygmunta Augusta, bez przeszkód w postaci progów,

-       pozostałe wejścia dostępne tylko dla pracowników.

Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępne jest pomieszczenie Biura Obsługi. Brak dostępności do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 1. 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

Osoba która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 1 dzień przed dniem skorzystania z usługi.

 1. 7. Inne informacje

Brak.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego „Bydgoszcz Leśna”

ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 2 wejścia, które prowadzą do poczekalni dworca, bez przeszkód w postaci progów. Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępna jest poczekalnia z kasami biletowymi oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

 1. 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Kasy wyposażono w pętle indukcyjne. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

Osoba która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 1 dzień przed dniem skorzystania z usługi.

 1. 7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Toaletę wyposażono w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Deklaracja dostępności serwisu www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych             wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany      dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Sądowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Spokojnej i Toruńskiej . Do każdego z wejść prowadzą

schody.

        Do Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi wejście od strony południowej z podjazdem dla osób 

        z niepełnosprawnościami.

        Wejście do Kas biletowych od strony północnej. Możliwość przejazdu wózkiem przez Biuro
        Obsługi Mieszkańców
.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajduję się winda z dojazdem bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas

       pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Przeszkolony tłumacz migowy na miejscu (sekretariat).

 

7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi 

        Mieszkańców.

        Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Dalsze

        przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu, przez które może przejechać osobom na wózku.

 

Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe, ul. Zygmunta Augusta 10
85-082 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zygmunta Augusta do Strefy Płatnego Parkowania oraz Kas Biletowych. Budynek bez schodów. 


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przejazd bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

Kasy biletowe, ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Modrzewiowej. Budynek bez schodów.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko poczekalnia oraz 3 stanowiska kasowe.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

Podkategorie