Zakres działalności Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

 

Finansowanie, planowanie, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, ochrona dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich (gminnych) oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) i ustawą z dnia  20  czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602  z późn. zm.), wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze gminy, w tym  w szczególności :

 
 

a/ finansowanie, planowanie, budowa i modernizacja sieci drogowej  oraz obiektów inżynierskich,

 

b/ utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich,

 

c/ organizowanie i zarządzanie ruchem,

 

d/ planowanie, utrzymanie i budowa oświetlenia ulicznego,

 

e/ planowanie, utrzymanie i budowa zieleni ochronnej w pasie drogowym,

 

f/ utrzymanie i budowa kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia pasa drogowego,

 

g/ utrzymanie dróg w okresie zimowym,

 

h/ prowadzenie ewidencji dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym oraz projektów organizacji ruchu,

 

i/ zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,

 

j/ organizowanie systemu parkowania,

 

k/ organizowanie badań obciążenia ruchem sieci drogowej,

 

l/  udział w pracach związanych z prognozowaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej,

 

ł/ prowadzenie spraw w zakresie:

 

- lokalizacji w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu oraz przeprowadzania pojazdów ponadgabarytowych,

 

- zajmowania pasa drogowego oraz rozliczanie opłat z tego tytułu,

 

- orzekania o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego, w przypadku jego naruszenia lub nieprawidłowego wykonania robót i naliczanie z tych tytułów kar pieniężnych,

 

- wprowadzania ograniczeń w ruchu drogowym w razie uszkodzenia nawierzchni lub zagrożenia awarią,

 

- wydawania zezwoleń na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych,

 

Organizowanie komunikacji publicznej poprzez:

 

a/ wykonywanie przewozu osób i rzeczy,

 

b/zawieranie umów z przewoźnikami na świadczone usługi przewozowe w zakresie komunikacji publicznej,

 

c/ realizację płatności za świadczone usługi przewozowe,

 

d/ kontrolę realizowania umów pod względem ilościowym i jakościowym,

 

e/ planowanie rozwoju komunikacji publicznej,

 

f/ badanie rynku komunikacji publicznej,

 

g/ przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej,

 

h/ określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług komunikacji publicznej,

 

i/ przygotowywanie założeń i projektów taryfowych,

 

j/ sprzedaż biletów za usługi komunikacji publicznej na zasadzie wyłączności,

 

k/ kontrolę biletową,

 

l/ promocję sprzedaży usług komunikacji publicznej,

 

ł/ badanie efektywności ekonomicznej funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych,

 

m/ budowę i utrzymanie przystanków ,

 

n/ utrzymanie przystanków w okresie zimowym,

 

o/ utrzymanie czystości przystanków,

 

p/ prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacji publicznej poza środkami komunikacyjnymi,

 

r/ oddziaływanie na politykę odnowy taboru komunikacji publicznej,

 

s/ ankietyzację użytkowników komunikacji publicznej w kwestii stawianych jej wymagań oraz stopnia ich realizacji,

 

t/ planowanie, budowę i utrzymanie torowisk,

 

u/ planowanie, budowę i utrzymanie trakcji elektrycznej i podstacji,

 

w/ utrzymanie torowisk, trakcji elektrycznej i podstacji w okresie zimowym.

 
 

Zarząd może świadczyć dodatkowe usługi w zakresie inwestycji drogowych oraz prac  koncepcyjnych  i  doradczych  w  dziedzinie technicznej  i technologicznej budowy i utrzymania ulic, organizacji ruchu i inżynierii miejskiej, jak też w dziedzinie komunikacji publicznej  i  transportu pasażerskiego.

 
Zakres wykonywania zadań wymienionych powyżej poza Bydgoszczą może obejmować inne gminy na podstawie zawartych umów.

informację wytworzył: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

za treść odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ostatnia modyfikacja: 2016-11-24

data wytworzenia: 2011-12-09

opublikował: Administrator

data publikacji: 2011-12-09


2016-11-24 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2016-11-24 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2016-11-22 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-09 - (Administrator) Dodanie dokumentu