S T A T U T

ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 

W BYDGOSZCZY

 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 
 

Jednostka budżetowa - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy”, zwany dalej „ZDMiKP”, działa na podstawie :

 
 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),

 

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.),

 

4) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.),

 

5) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.),

 

6) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

 

7) uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową,

 

8) niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 
 

1.Siedzibą ZDMiKP jest Miasto Bydgoszcz.

 

2.ZDMiKP działa na obszarze Miasta Bydgoszczy. Dla właściwej realizacji celów, ZDMiKP może prowadzić działalność poza granicami Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

3.Znakiem ZDMiKP jest znak, którego wzór stanowi załącznik do Statutu.

 
 

II. Cele ZDMiKP.

 

§ 3

 
 

1. ZDMiKP jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Bydgoszczy, będącą zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, za pomocą której Prezydent Miasta Bydgoszczy wykonuje należące do niego obowiązki zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zwanych dalej „drogami publicznymi” oraz dróg wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz.

 

2. ZDMiKP wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Bydgoszczy w zakresie określonym przepisami prawa.

 

3. ZDMiKP jest jednostką organizującą i zarządzającą lokalnym transportem zbiorowym.

 

4. Realizowanie zadań statutowych z zastosowaniem procedur zamówień publicznych.

 

5. Dyrektor ZDMiKP może powoływać gospodarstwa pomocnicze.

 

6. Dyrektor ZDMiKP może utworzyć rachunek dochodów własnych.

 

7. Dyrektor ZDMiKP może powoływać rady oraz zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, skład osobowy, organizację i zakres działań.

 

8.Nadzór nad działalnością ZDMiKP sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy. .

 
 

§4

 
 

1. Cele określone w § 3 pkt 1 ZDMiKP realizuje się w szczególności przez :

 
 

1) opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

2) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych pracownikom ZDMiKP przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

 

3) wykonywanie zadań z zakresy utrzymania i funkcjonowania oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i drogowych obiektów inżynierskich,

 

4) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

 

5) pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub bezpośredniego w zakresie budowy
i modernizacji ulic i placów, drogowych obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

6) realizację siłami zewnętrznymi oraz własnymi zadań z zakresu utrzymania i ochrony ulic i placów w liniach rozgraniczających łącznie z torowiskami tramwajowymi wydzielonymi oraz stanowiących składową jezdni wraz z urządzeniami (wysepki, przystanki, wiaty, wygrodzenia torowe, pętle itp.), których obowiązek utrzymania spoczywa na innych jednostkach organizacyjnych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

7) koordynację robót w pasie drogowym oraz dokonywanie odbioru robót drogowych
i mostowych,

 

8) wydawanie w imieniu zarządcy dróg zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar z tego tytułu, uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie kar z tego tytułu,

 

9) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie drogowym, kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów nielegalnie zajmujących pas drogowy,

 

10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

 

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

12) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami znajdującymi się w pasie drogowym zarządzanych dróg oraz gospodarowanie nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami poza pasem drogowym,

 

13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 

14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, w tym kontrola pojazdów w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

 

15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska powstającym lub mogącym powstać w wyniku działań związanych z budową lub utrzymaniem dróg,

 

16) wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju,

 

17) prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi pozostającymi we władaniu ZDMiKP oraz gospodarki pojazdami, maszynami i urządzeniami pozostającymi w dyspozycji ZDMiKP,

 

18) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,

 

19) realizację zadań z zakresu pobierania opłat za parkowanie na drogach publicznych, w tym pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu nieuiszczenia opłaty za korzystanie z płatnych miejsc postojowych,

 

20) realizację w sytuacjach prawem przepisanych zamówień publicznych.

 
 

2. Cele określone w § 3 pkt 2 ZDMiKP realizuje się w szczególności przez :

 
 

1) realizację decyzji organu zarządzającego ruchem,

 

2) wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych w Bydgoszczy,

 

3) opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu,

 

4) wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia,

 

5) wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych

 

6) utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,

 

7) opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

 

8) prowadzenie zbiorów danych o ruchu i wypadkach drogowych,

 

9) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów, usytuowanych przy drogach publicznych.

 

10) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Bydgoszczy,

 

11) inne związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych przepisami prawa.

 
 

3. Cele określone w § 3 pkt 3 ZDMiKP realizuje się w szczególności przez :

 
 

1) zarządzenie komunikacją miejską,

 

2) ustalanie zadań przewozowych w komunikacji miejskiej,

 

3) analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości usług przewozowych,

 

4) tworzenie linii i połączeń komunikacyjnych,

 

5) rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym,

 

6) uzgadnianie wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka Województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 

7) kontrola przedsiębiorców dla których organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Bydgoszczy w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleniach na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 

8) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

 

9) organizowanie obsługi linii komunikacyjnych na świadczenie usług przewozowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Gmina Bydgoszcz i zawieranie umów z przewoźnikami na przewozy pasażerskie,

 

10) opracowywanie projektów rozkładów jazdy dla przewoźników określonych w punkcie 9 ,

 

11) kontrola świadczonych usług przewozowych,

 

12) przygotowywanie projektów założeń taryfowych w komunikacji miejskiej,

 

13) dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Bydgoszcz oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu,

 

14) opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej,

 

15) budowa, konserwacja i utrzymanie w należytym stanie przystanków komunikacji miejskiej,

 

16) ustalanie zasad korzystania przez przedsiębiorców z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na publicznych drogach gminnych, innych drogach publicznych, zgodnie z zawartymi porozumieniami z właściwymi zarządcami dróg i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Bydgoszcz oraz pobieranie opłat z tytułu partycypacji przez przewoźników w kosztach utrzymania czystości i porządku na przystankach,

 

17) promowanie komunikacji miejskiej,

 

18) realizację w sytuacjach prawem przepisanych zamówień publicznych.

 
 

III. Organizacja ZDMiKP.

 

§ 5.

 
 

1. Pracą ZDMiKP kieruje Dyrektor. Prezydent Miasta Bydgoszczy nawiązuje oraz rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem i udziela mu wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.

 

2. ZDMiKP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, w imieniu którego, w stosunku do pracowników ZDMiKP, Dyrektor ZDMiKP wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

 

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora ZDMiKP wykonuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 
 

§ 6.

 
 

Do zakresu działania Dyrektora ZDMiKP należą w szczególności :

 
 

1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ZDMiKP, bezpośrednie kierowanie jego działalnością oraz reprezentowanie na zewnątrz,

 

2) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym ZDMiKP,

 

3) organizacja i kierowanie działalnością jednostki w zakresie obronności kraju.

 
 

§ 7.

 
 

Schemat organizacyjny, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, określa Regulamin organizacyjny ZDMiKP wprowadzony przez Dyrektora ZDMiKP, uzgodniony z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.

 
 

IV. Majątek i finanse ZDMiKP.

 
 

§ 8.

 
 

1. ZDMiKP użytkuje mienie przekazane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz mienie nabyte ze środków Miasta Bydgoszczy.

 

2. ZDMiKP prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, posiada rachunek bankowy.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej ZDMiKP jest roczny plan dochodów i wydatków.

 
 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 9.

 
Zmian w statucie ZDMiKP dokonuje Rada Miasta Bydgoszczy w trybie właściwym dla jego nadania.

informację wytworzył: Ewa Galicka

za treść odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ostatnia modyfikacja: 2016-11-24

data wytworzenia: 2011-12-09

opublikował: Administrator

data publikacji: 2011-12-09


2016-11-24 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-09 - (Administrator) Dodanie dokumentu