Uncategorised

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji

 

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia   rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu

trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej
w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.
Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174 A

85-844 Bydgoszcz

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek : 7.00 - 15.00

wtorek : 7.00 – 18.00

środa: 7.00 – 15.00

czwartek : 7.00 – 15.00

piątek : 7.00 – 15.00

Drogą elektroniczną:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

elektroniczna skrzynka podawcza skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego jest składana.

Petycja musi być podpisana:

składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca, składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Dyrektor rozpatruje petycję w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych Dyrektor pozostawia ją bez rozpatrzenia lub wzywa,
w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Należy to uczynić w terminie 14 dni, po upływie tego terminu petycja nie będzie rozpatrzona.

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, o której wspomniano wcześniej, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dyrektora uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wspomnianym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Dyrektor może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Dyrektor może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane Dyrektorowi. W takim przypadku, Dyrektor niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Dyrektor rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot ją wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz
z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie petycji reguluje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

OPŁATY: Brak

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz petycji.pdf)Formularz petycji.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (Zgoda podmiotu trzeciego.pdf)Zgoda podmiotu trzeciego.pdf[ ]107 kB

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a,
85-844 Bydgoszcz

2. Kontakt
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie (85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a), telefonicznie (tel. 52 582 2723), mailowo; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ZDMiKP można skontaktować się z Inspektor Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Cel przetwarzania danych i okres ich przetwarzania
Przekazanie danych osobowych do ZDMiKP jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z ogłoszonymi naborami na stronie ZDMiKP -BIP, bądź innym celu na który Pani/Pan wyraził zgodę. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Dokumenty będą przechowywane zgodnie z procedurą naboru określoną w zarządzeniu Dyrektora Nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zatrudnienia pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZDMiKP w Bydgoszczy.


4. Informacja o prawach
Informujemy o prawie do żądania od ZDMiKP dostępu do swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

5. Prawo do skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
6. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili  przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych przez ZDMiKP na potrzeby rekrutacji, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu rekrutacji.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie email, a jeżeli to byłoby dla Pani/Pana trudne, także w formie listu zwykłego na poniższe adresy:
•    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    listu zwykłego: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja SARS.pdf)informacja SARS.pdf[ ]113 kB

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.